ห้างขายยาจอมทอง

ห้างขายยาจอมทอง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 เนื่องจากในสมัยนั้นประเทศไทยมีจำนวนการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็ว และประชากรส่วนใหญ่มิได้มีความรู้อย่างเพียงพอในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ยิ่งไปกว่านั้นการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่มีค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่าค่าครองชีพของคนในสมัยนั้น ซึ่งส่งผลให้ยากต่อการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งใจที่จะนำภูมิปัญญาดังเดิมของไทยมาผสมผสานให้เกิดเป็น “ยาสมุนไพร” ที่มีคุณภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

Vision & Mission

Vision

ต้องการให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันได้

Mission

ผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรอย่างแท้จริง

ควบคุมวัตถุดิบตั้งแต่การเพาะปลูก

เราใส่ใจตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบ สมุนไพรต่างๆ ในการนำมาผลิต ตั้งแต่การปลูกเริ่มต้นลงดิน จนเติบโตได้ตามที่ต้องการ ปลูกด้วยระบบที่ได้มาตรฐานปลอดภัยไร้สารพิษ สารเคมีเจือปน ปลูกด้วยความใส่ใจจากเกษตรกรคุณภาพ เมื่อปลูกจนได้วัตถุดิบที่ดีแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีทันสมัยต่อไป

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

ห้างขายยาจอมทอง ใช้กรรมวิธีที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ทั้งเรื่องสุขอนามัย ความสะอาด และเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์

ความปลอดภัยของสินค้าเป็นเรื่องสำคัญ สินค้าทุกชนิด จะต้องผ่านการทดสอบควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทุกขั้นตอน จึงได้รับอนุมัติให้จำหน่ายได้

ช่องทางการตลาด

จัดจำหน่ายในประเทศ ครบทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงยังจัดหน่ายในต่างประเทศคือ สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และพม่า อีกด้วย

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6